staremisto.czStaré Místo | úvodní stránka

staremisto.cz Profile

staremisto.cz

Title:Staré Místo | úvodní stránka

Description:Obec Staré Místo se nachází v okrese Ji?ín, kraj Královéhradecky.

Keywords:Staré Místo, Ji?ín

Discover staremisto.cz website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

staremisto.cz Information

Website / Domain: staremisto.cz
Website IP Address: 217.11.227.76
Domain DNS Server: ns2.antee.cz,ns1.antee.cz

staremisto.cz Rank

Alexa Rank: 14189023
OursSite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

staremisto.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $8,525
Daily Revenue: $23
Monthly Revenue: $700
Yearly Revenue: $8,525
Daily Unique Visitors: 2,149
Monthly Unique Visitors: 64,470
Yearly Unique Visitors: 784,385

staremisto.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Date Thu, 19 Oct 2017 22:00:04 GMT
Server Apache
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8

staremisto.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Staré Místo 12 1.94%
Ji?ín 9 0.65%

staremisto.cz Similar Website

Domain WebSite Title
generalsurfera.com La General Surfera
smrestoreus.com ServiceMaster | Fire & Water Damage Restoration
japanese-mahjong.com Japanese Mahjong
celebritypic.net CelebrityPic - Latest Celebrities Photos & Biographies
tourisme-bourbonlancy.com Office de Tourisme de Bourbon Lancy, site officiel
seedcleaningmachine.in Bucket Elevator,Seed Grading Machinery,Pressure Destoner,Redler Chain Conveyors,India
bobijn-bobine.eu Bobijn & Bobine
homemade.co.jp 【500円体験レッスン】料理教室のホームメイドクッキング
allaboutparties.com.au All About Parties
celto.fr CELTO Bourbon Lancy – SPA – bien-être – soins à Bourbon Lancy en Bourgogne
cbcwolfpack.com California Basketball Club
weare.gs WordPress Agency | London Digital Marketing | Debunc
zeega.com.au Welcome to Zeega Fashion Designer Womens Clothing Linen Hemp Silk Wool buy online
istaronline.com Welcome To iSTAR Online
h2events.com H2 Events
olivierkugler.com Olivier Kugler's Portfolio
samanthathomasart.com Samantha Thomas
goldenislesfca.org Home | Golden Isles FCA

staremisto.cz Traffic Sources Chart

staremisto.cz Alexa Rank History Chart

staremisto.cz aleax

staremisto.cz Html To Plain Text

Staré Místo | úvodní stránka Obec Staré Místo ú?ední deska 30. 6. 2016 Na?ízení města Ji?ína ?. 2/2016 - zpracování lesní hospodá?ské osnovy 22. 2. 2016 Informace o uzav?ení ve?ejnoprávní smlouvy 12. 2. 2015 Informace o uzav?ení ve?ejnoprávní smlouvy Aktuality 18. 7. 2016 nep?ítomnost - ú?ední hodiny 24. 10. 2015 Vydlabávání dyní 14. 3. 2015 Dětsky ma?karní rej Archeologicky pr?zkum p?i stavbě vodovodu 2012 - zkoumaná oblast v místě vodojemu Popis a historie obce Obec Staré Místo le?í 4 km ji?ně od pohádkového města Ji?ína. Na místě dne?ního Starého Místa stálo p?vodně město Ji?ín. Kdysi byvali Ji?íny dva. První, to jest dne?ní Staré Místo, o kterém se písemnosti zmiňují ji? roku 1327 (- Antiquum Gytschin), p?esto?e byla obec osídlena mnohem d?íve a druhy na místě dne?ního města Ji?ína, ten je v?ak mlad?í. Obec si pro?la do roku 1635 vládami panovník? Vantemberk?, pán? Tr?k?, Smi?ickych a hraběte Vlad?tejna, po tomto roce bylo p?i?leněno k panství ?likovskému – hraběti Jind?ichu ?likovi. V Ji?ínskych městskych knihách se tato oblast ozna?uje jako Antiquum Gitschin je?tě v 2. polovině 15. století, kdy se ji? ujímá nové pojmenování Staré Místo. Okolí obce je mírně ?lenité. Jde o Vychodopolabskou tabuli a ji?ní ?ást Ji?ínské pahorkatiny. Po stránce geologické nále?í toto území do ?eské k?ídové tabule druhohorního stá?í – k?ídy. Nadmo?ské vy?ky se pohybují kolem 275 - 282 m n.m. Vlastní h?bitov, ktery byl pravděpodobně postaven a? po dochovaném kostelu sv. Franti?ka z Assissi z konce 13.st , ktery byl postaven na místě star?ího kostela sv. Jana K?titele, jsou situovány v samém st?edu obce p?i hlavní komunikaci (le?í na spojnici Ji?ín - Poděbrady). Kostel je raně goticky. Roku 1996 byl kostel nově opraven a dnes je ozdobou obce. Poblí? kostela se nachází dal?í z kulturních památek jako Svaty Florián - patron hasi??, socha Panny Marie Immaculata a socha svatého Jana Nepomuckého. Osobnost obce: Dr. Josef Vesely (narozen 24. 12. 1886, Staré Místo), vrchní zemědělsky rada, p?ednosta ?ivo?i?né sekce u zemědělské rady pro Slovensko. V obci se aktivně rozvíjely a tak kulturně obohacovali dění tyto spolky a politické organizace: Rok zalo?ení: 1908 Hospodá?ská ?tená?ská beseda 1923 Divadelní spolek Libu?e 1923 Sbor dobrovolnych hasi?? 1934 TJ Staré Místo 1962 ?erveny k?í? a politické organizace: 1912 Místní organizace domoviny 1912 Republikánská strana 1926 Strana sociálně demokratická 1926 Dru?stvo pro rozvod elektrické energie Stále fungujícím je místní sbor dobrovolnych hasi??, ktery byl zalo?en 15. dubna roku 1923. S ob?asnymi p?estávkami v době války a povále?nych letech se dnes ji? místní jednotka vypracovala na vyjezdovou jednotku JPO III s vyjezdem do deseti minut. Jako vyjezdové vozidlo jim obec zakoupila v roce 1997 trambus 706 RT CAS 25, rok vyroby 1965. Zú?astnili se ji? několika vyjezd? a to nejen v obci, ale i v okolí. V roce 1998 byli hlavní zasahující jednotkou v obci p?i po?áru autobusu a ubytovny ve Starém Místě v těsné blízkosti za motorestem. Po?ár byl tak velky, ?e ohro?oval i p?ilehlé obydlené okály. Likvidace probíhala nep?etr?itě celé 3 dny. Toto byl i zlomovy okam?ik kdy SDH bylo pasováno na vyjezdovou jednotku JPO III. A také se podíleli ve dnech 5. -7. 7. 2002 na světovém rekordu v dálkové dopravě vody na leti?ti v Mimoni, ktery byl zapsán do Quinesovi knihy rekordu. Bylo rozmístěno na 77 stanovi?tích vybavenych stroji PS 12, vzdálenych od sebe 680 metr? 163 hasi?skych jednotek. Poslední stanovi?tě bylo vybaveno historickou parní st?íka?kou Smékal z roku 1907. V době vyst?iku bylo pomocí 2.635 hadic B/75 ve vzdálenosti 52.700 metr? v hadicích 231.880 litr? vody. Po?et jednotek, které se p?ímo ú?astnili pokusu o rekord, ?inil 161 a celkovy po?et zasahujících hasi?? 1304 osob. V zá?í 2002 se podíleli na likvidaci ?kod po srpnovych povodních v obci Kly na Mělnicku, kde strávily celkem 8 dní. v květnu 2010 se aktivně podílely na p?ekonání ?eského rekordu v dálkové dopravě vody, ktery se poda?ilo zdolat a byl zapsán do ?eské knihy rekord? ?innost a vybavennost obce Obec Staré Místo pro?la několika změnami v samosprávě. Byla obcí st?ediskovou, ale i samostatnou. První zmínky o samostatné obci spadají a? k roku 1654. Dochovaná data se zmiňují o roce 1960, kdy se stala na základě rozhodnutí Okresního vyboru v Ji?íně na?e obec st?ediskovou a tak sou?ástí obce Podhradí, toto trvalo celych 30 let ne? se na?lo pár ochotník?, kte?í se zaslou?ili o osamostatnění na?í obce, co? se stalo v roce 1989. Léta 1995 – 2005, byla pro obec asi nejd?le?itěj?ím obdobím v jejím rozvoji, budovala se p?edev?ím infrastruktura: Polo?ení zemního elektrického kabelu Vybudování nové komunikace u rozvodny s polo?ením kanalizace Rekonstrukce celého ve?ejného osvětlení Oprava kostela a ?áste?ná oprava sochy sv. Floriána Budování chodník? a p?emostění Polo?ení telefonního kabelu do země Plynofikace obce Polo?ení hlavního ?adu vodovodu Vybudování kanalizace a ?isti?ky odpadních vod Od roku 2000 má obec Staré Místo zpracovany a schváleny územní plán obce, ktery pro?el ji? dvěma změnami. V roce 2005 obec získala znak a vlajku obce. V roce 2011 - 2012 v obci probíhala stavba ve?ejného vodovodu za podpory MZe ?R a KúKK, v roce 2013 probíhá zku?ební provoz a bude zahájen ostry provoz ve?ejného vodovodu. Obecní ú?ad Staré Místo po?ádá tyto stálé akce: vítání dětí (dle pot?eby) dárkové balí?ky pro jubilanty tane?ní zábava mikulá?skou nadílku ma?karní rej pro děti a dospělé slavnostní rozsvícení váno?ního stromku pálení ?arodějnic nově: r?zná sezení pro v?echny věkové skupiny, nap?. p?i hudbě vy?ezávání dyní Menu úvodní stránka Obecní ú?ad Základní informace Popis ú?adu Povinně zve?ejňované informace Poskytování informací, p?íjem podání Vyhlá?ky, zákony a oznámení Rozpo?et Elektronická podatelna Registr oznámení Ve?ejné zakázky ú?ední deska Zastupitelstvo Aktuality Vodovod - kanalizace Obecní symboly Fotogalerie Informa?ní leták Kde nás najdete Hasi?i Svazek obcí Mariánská zahrada Podnikatelé v na?í obci U?ite?né odkazy Kontakty Doru?ená po?ta osob s trvalym pobytem na ohla?ovně Návrh na změnu územního plánu - formulá? NáVRH na změnu úP- formulá?.rtf PODPO?ENé PROJEKTY A ZíSKANé DOTACE p?ehled dotací[1].docx Souhlas se zpracováním osobních údaj? KOTLíKOVé DOTACE - odkaz na hlavní stránky, kde najdete ve?keré informace. http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189 Vyhledat v textu 15. 8. Hana Zítra: Jáchym certifikát.PDF[2].pdf stavba "VODOVOD STARé MíSTO" Tato investi?ní akce je podpo?ena Ministerstvem zemědělství ?R a Královéhradeckym krajem. Stavba Vodovodu v sou?asné době probíhá. V listopadu 2012 byl zahájen zku?ební provoz ve?ejného vodovodu. Po?así Pondělí Skoro jasno 21/12 °C útery Zata?eno 20/11 °C St?eda Obla?no 21/10 °C ?tvrtek Jasno 22/10 °C Náv?těvnost stránek 057663 ? 2016 Staré Místo, webmaster@staremisto.cz, Mapa stránek, Prohlá?ení o p?ístupnosti ANTEE s.r.o. - Tvorba webovych stránek, Redak?ní systém IPO

staremisto.cz Whois

Domain Name: STAREMISTO.CZ